Záručný a pozáručný servis je z hľadiska užívateľa veľmi dôležitou podmienkou pri výbere dodávateľa. Naša firma  preto ponúka užívateľom na všetky dodávané zariadenia záručný i pozáručný servis vo firemnej servisnej dielni alebo priamo na mieste prevádzky zariadenia.
Naši servisní pracovníci sú  odborne školení, aby mohli rýchlo a na vysokej odbornej úrovni vykonať servisný zásah. Servis zabezpečujeme na základe:

    reklamácie (záručný servis)
    servisnej zmluvy (pozáručný servis)
    objednávky (pozáručný servis)

Zásady uplatnenia reklamácie

Právo reklamovať má výhradne subjekt, ktorý je uvedený v kúpnej zmluve ako „kupujúci", prípadne v zmluve o dielo ako „objednávateľ".
Reklamácie na zariadení treba nahlásiť bez zbytočného odkladu písomne, faxom alebo emailom.

Služby servisnej činnosti obsahujú pozáručný servis, jednorázovú servisnú prehliadku, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení v zmysle platnej legislatívy, dodávku náhradných dielov do nami inštalovaných zariadení alebo dodávku nových komponentov. Na tieto činnosti Vám vypracujeme cenovú ponuku  na základe žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky.